139

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 06/2023/TT-BYT NGÀY 12/03/2023 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT

Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/03/2023 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2023.

Khoa Dược triển khai đến các khoa, phòng để biết thêm thông tin.

1. TT06_20230312_Dau thau thuoc