VIDEO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

KẾ HOẠCH Về việc tạm tuyển người lao động tại Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt thông báo Kế hoạch...

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023

Bệnh viện Mắt thông báo về tình hình thực hiện mua sắm năm 2023  Đính kèm: các quyết định...

Thông báo mời chào tính năng kỹ thuật (63 chủng loại thiết bị)

Bệnh viện kính mời quý công ty chào tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế ...

HÌNH ẢNH

KHOA GIÁC MẠC

KHÚC XẠ LASIK