TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC

Vui lòng tham khảo thông tin thuốc theo Danh mục dưới đây. Nguồn: Tờ HDSD thuốc của nhà sản xuất. 

DANH MỤC THUỐC

TÊN THUỐC HOẠT CHẤT HÀM LƯỢNG – NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG DÙNG
Acetazolamid Acetazolamid 250 mg Uống
Acular Ketorolac 0,5% Nhỏ mắt
Acuvail Ketorolac 4,5 mg/ml Nhỏ mắt
Acyclovir Stella 800 Aciclovir 800 mg Uống
Adrenalin Epinephrin (adrenalin) 1 mg/ml Tiêm
Agifuros Furosemid 40 mg Uống
Agirenyl Vitamin A 5.000 IU Uống
Agoflox Ofloxacin 200 mg Uống
Alcaine Proparacain hydroclorid 5 mg/ml Nhỏ mắt
Alegysal Pemirolast kali 1 mg/ml Nhỏ mắt
Amlodipine stella Amlodipin 5 mg Uống
Amphot Amphotericin B* 50 mg Tiêm
Atiganci Ganciclovir* 500 mg Tiêm
Atropin sulfat – 1ml Atropin sulfat 0,25mg/ml Tiêm
Augmentin 250mg/31,25mg Amoxicilin + acid clavulanic 250 mg + 31,25 mg Uống
Avastin Bevacizumab 100mg/4ml Tiêm
Azarga Brinzolamid + timolol 10mg/ml + 5mg/ml Nhỏ mắt
Azopt Brinzolamid 10mg/ml Nhỏ mắt
Betadine Antiseptic Solution 10% w/v Povidon iodin 10% kl/tt chai 125ml Dùng ngoài
Bidicorbic 500 Vitamin C 500 mg Uống
Bidizem 60 Diltiazem 60 mg Uống
Biloxcin Eye Ofloxacin 15mg/5ml Nhỏ mắt
Biluracil Fluorouracil (5-FU) 500mg Tiêm
Biresort 10 Isosorbid dinitrat 10 mg Uống
Bivibact 250 Ethamsylat 250mg/2ml Tiêm
Botox Botulinum toxin 100 đơn vị Tiêm
Bridion Sugammadex 100mg/ml Tiêm
Bronuck Bromfenac 1mg/ml Nhỏ mắt
Calci clorid Calci clorid 500mg/ 5ml Tiêm
Captopril Stella Captopril 25mg Uống
Cebrex Ginkgo biloba 40mg Uống
Cephalexin PMP 250 Cefalexin 250mg Uống
Cephalexin PMP 500 Cefalexin 500mg Uống
Ciprobay Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Hydrochloride) 500mg Uống
Combigan Brimonidin tartrat + timolol 2mg/ml + 5mg/ml Nhỏ mắt
Concor 5 Bisoprolol 5mg Uống
Cravit 0,5% Levofloxacin 25mg/5ml Nhỏ mắt
Cravit 1,5% Levofloxacin 15mg/ml Nhỏ mắt
Degas Ondansetron (ondansetron hydroclorid) 8mg/4ml Tiêm
Depo-Medrol Methyl prednisolon 40mg/ml Tiêm
Dexamethasone Dexamethason 3,3mg/1ml Tiêm
Dexamoxi Moxifloxacin + dexamethason 5mg/ml + 1mg/ml Nhỏ mắt
Diaphyllin Venosum Theophylin-ethylendiamin 4,8%, 5ml Tiêm
Diazepam Diazepam 5mg Uống
Diclofenac Diclofenac 50mg Uống
Digoxinequaly Digoxin 0,25mg Uống
Dimedrol Diphenhydramin HCl 10mg/ml Tiêm
Diquas Natri diquafosol 30mg/ml Nhỏ mắt
Doxycyclin 100 Doxycyclin 100mg Uống
Efferalgan 150 Suppo Paracetamol 150mg Đặt
Efferalgan 300 Suppo Paracetamol 300mg Đặt
Efferalgan 80 Suppo Paracetamol 80mg Đặt
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml Ephedrin 30mg Tiêm
Esmeron Rocuronium bromid 10mg/ml Tiêm
Eylea Aflibercept 40mg/ml Tiêm
Falipan Lidocain hydroclodrid 200mg/10ml Tiêm
Fegra 180 Fexofenadin 180mg Uống
Fentanyl Hameln Fentanyl 50mcg/ml Tiêm
Flumetholon 0,1 Fluorometholon 5mg/5ml Nhỏ mắt
Fresofol 1% MCT/LCT Propofol 1%, 20ml Tiêm
Ganfort Bimatoprost + timolol 0,3mg/ml + 5mg/ml Nhỏ mắt
Gelofusine 500ml Sucinyl gelatin + NaCl + NaOH 20g + 3,505g + 0,68g Tiêm
Geloplasma Gelatin khan +  Natri clorid + Magnesi clorid hexahydrat + Kali clorid + Natri lactat   15g + 2,691g + 0,1525g + 0,1865g + 1,68g Tiêm
Gentamicin Gentamicin 40mg/ml Tiêm
Glucose 30% – 500ml Glucose 30% – 500ml Tiêm truyền
Glucose 5% – 100ml Glucose 5% – 100ml Tiêm truyền
Glucose 5% – 500ml Glucose 5% – 500ml Tiêm truyền
Glumeform 850 Metformin 850mg Uống
Gomes Methyl prednisolon 16mg Uống
Hapacol 150 Paracetamol (acetaminophen) 150mg Uống
Hapacol 80 Paracetamol (acetaminophen) 80mg Uống
Hapacol Caplet 500 Acetaminophen 500mg Uống
Herpacy ophthalmic ointment Aciclovir 3% (30mg) Tra mắt
Humira Adalimumab 40mg/0,4ml Tiêm
Imdur Isosorbide-5-mononitrat 30mg Uống
Imipenem Cilastatin Kabi Imipenem + Cilastatin 500mg + 500mg Tiêm
Indocollyre Indomethacin 0,1% Nhỏ mắt
Itranstad Itraconazol 100mg Uống
Kaleorid Kali clorid 600mg Uống
Lactate Ringer Ringer lactat Mỗi chai 500ml chứa: Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid khan (dưới dạng calci clorid dihydrat) 0,075g; Natri lactat khan (dưới dạng dung dịch Natri lactat) 1,55g Tiêm truyền
Lambertu Pyridostigmin bromid 60mg Uống
Latandrops Latanoprost 50mcg/ml Nhỏ mắt
Levofloxacin/cooper solution for infusion Levofloxacin 500mg Tiêm
Lidocain spray Lidocain hydroclorid 10% 38g Dùng ngoài
Lidocain-BFS 200mg Lidocain hydroclorid 200mg/10ml Tiêm
Lidogel
Lidocain 2,0% Dùng ngoài
Lidonalin Lidocain + Adrenalin (36mg + 18mcg)/1,8ml Tiêm
Lignospan standard
Lidocain HCl + Adrenalin (36mg + 18mcg)/1,8ml Tiêm
Liposic Eye gel Carbomer 0,2% (2mg/g) Tra mắt
Lordin Omeprazol 40mg Tiêm
Lotemax Loteprednol etabonat 0,5% (5mg/ml) Nhỏ mắt
Lucentis Ranibizumab 1,65mg/0,165ml Tiêm trong dịch kính
Lumigan Bimatoprost 0,3mg/3ml Nhỏ mắt
Magnesi – B6 Vitamin B6 + magnesi lactat 5mg + 470mg Uống
Manitol 20% -250ml Manitol 50g Tiêm truyền
Maxitrol Neomycin + polymyxin B + dexamethason (1mg + 3500IU + 6000IU)/ml Nhỏ mắt
MAXITROL OINT 3,5g Neomycin + polymyxin B + dexamethason (1mg + 3500IU + 6000IU)/gram Tra mắt
Medoclav 1g Amoxicilin + Acid Clavulanic 875mg + 125mg Uống
Medoclav 625 Amoxicilin + Acid Clavulanic 500mg + 125mg Uống
Medopiren Ciprofloxacin 500mg Uống
MEDROL 16 Methyl prednisolon 16mg Uống
Medrol 4 Methyl prednisolon 4mg Uống
Medskin Acyclovir 200 Aciclovir 200mg Uống
Medskin Clovir 400 Aciclovir 400mg Uống
Meropenem Kabi Meropenem 500mg Tiêm
Meropenem Kabi 1g Meropenem 1g Tiêm
Metformin 500 Metformin 500mg Uống
Metilone-4 Methyl prednisolon 4mg Uống
Midazolam Hameln Midazolam 5mg/ml Tiêm
Mixtard 30 FlexPen Insulin người trộn, hỗn hợp 300IU/3ml Tiêm
Mydrin-P Tropicamide + phenyl-ephrine hydroclorid 50mg/10ml + 50mg/10ml Nhỏ mắt
Naphazolin Danapha Naphazolin hydroclorid 0,05% Phun(xịt)
Natamycin Natamycin 50mg/mL Nhỏ mắt
Natri bicarbonat 1,4% – 250ml Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 1,4% – 250ml Tiêm truyền
Natri clorid 0,9% – 100ml Natri clorid 0,9% – 100ml Tiêm truyền
Natri clorid 0,9% – 500ml Natri clorid 0,9% – 500ml Tiêm truyền
Natri Clorid 0,9% -10ml Natri clorid 0,9%/10ml Nhỏ mắt
Negacef Cefuroxim 750mg Tiêm
Neocin Neomycin (sulfat) 25mg Nhỏ mắt
Neodex Dexamethason phosphat + Neomycin 5,5mg + 25mg Nhỏ mắt
Nevanac Nepafenac 1mg/ml Nhỏ mắt
Nicardipine Aguettant Nicardipin 10mg/10ml Tiêm
Nifedipin T20 retard Nifedipin 20mg Uống
Nisitanol Nefopam hydroclorid 20mg Tiêm
Nitromint spray Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 0,08g/10g Phun(xịt)
Noradrenaline Base Aguettant Nor- adrenalin 1mg/ml Tiêm
Nước cất ống nhựa Nước cất pha tiêm 5ml Tiêm
Nước vô khuẩn MKP 1000ml Nước cất pha tiêm 1000ml Tiêm truyền
Ocid Omeprazole (dạng hạt bao tan trong ruột) 20mg Uống
Oflovid Ofloxacin 15mg/5ml Nhỏ mắt
OFLOVID OINT 3,5g Ofloxacin 0,3% Tra mắt
Ofloxacin-POS Ofloxacin 3mg/ml lọ 5ml Nhỏ mắt
Optive Natri carboxy methylcellulose+ glycerin 5mg/ml + 9mg/ml Nhỏ mắt
OPTIVE UD Natri carboxy methylcellulose+ glycerin 3,25mg/ml + 1,75mg/ml + 9mg/ml Nhỏ mắt
Ozurdex Dexamethason 700mcg/implant Tiêm
Paciflam Midazolam 5mg/ml Tiêm
Pantoprazol Pantoprazol 40mg Uống
Para-OPC Paracetamol (acetaminophen) 250mg Uống
Paracetamol Kabi AD Paracetamol (Acetaminophen) 1g Tiêm
Partamol Paracetamol 325mg Uống
Pataday Olopatadin (hydroclorid) 0,2% Nhỏ mắt
Pdsolone-40 Methyl prednisolon 40mg Tiêm
Pilocarpine-Isopto 2% Pilocarpin 20mg/ml Nhỏ mắt
Poltraxon Ceftriaxon 1g Tiêm
Povidine Povidon iodin 1g (5%) Dùng ngoài
Pracetam 800 Piracetam 800mg Uống
Pred Forte Prednisolon acetat 1% w/v (10mg/ml) Nhỏ mắt
Pyfaclor Kid Cefaclor 125mg Uống
Refresh Liquigel Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 10mg/ml Nhỏ mắt
Refresh Tears Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 0,5% Nhỏ mắt
Restasis Cyclosporin 0,05% (0,5mg/g) Nhỏ mắt
Rocephin Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 1g Tiêm
Rupafin Rupatadine 10mg Uống
Sanlein 0,3 Natri hyaluronat 15mg/5ml Nhỏ mắt
Savi Pantoprazole 40 Pantoprazol 40mg Uống
Scanneuron Vitamin B1 + B6 + B12 100mg + 200mg + 200mcg Uống
Seduxen Diazepam 5mg Uống
Sevorane Sevofluran 100% w/w (250ml) Đường hô hấp
SMOFlipid 20% Nhũ dịch lipid 20%, 100ml Tiêm truyền
Solu-Medrol 40 Methyl prednisolon 40mg Tiêm
Solu-Medrol 125 Methyl prednisolon 125mg Tiêm
Solu-Medrol 500 Methyl prednisolon 500mg Tiêm
Spulit Itraconazol 100mg Uống
Statripsine Alpha chymotrypsin 4,2mg Uống
Systane Ultra Polyethylen glycol + Propylen glycol 0,4% + 0,3% Nhỏ mắt
Taflotan Tafluprost 0,015mg/ml Nhỏ mắt
Taflotan-S Tafluprost 4,5mcg/0,3ml Nhỏ mắt
Tatanol Paracetamol (acetaminophen) 500mg Uống
Tearbalance Natri hyaluronat 1mg/ml Nhỏ mắt
Tenamyd-Cefotaxime Cefotaxim 1g Tiêm
Tenamyd-ceftazidime Ceftazidim 1g Tiêm
Tetracain 0,5% Tetracain Mỗi 10ml dung dịch chứa: Tetracain hydroclorid 50mg Nhỏ mắt
Tetracyclin Tetracyclin HCl 1,0% Tra mắt
Timolol Maleate Eye Drops Timolol 5mg/ml Nhỏ mắt
TimoTrav Travoprost+ timolol 0,04mg/ml, 5mg/ml Nhỏ mắt
Tobradex Tobramycin + dexamethason 3mg/1ml + 1mg/1ml Nhỏ mắt
TOBRADEX OINT Tobramycin + dexamethason (3mg+ 1mg)/gram Tra mắt
Tobrex Tobramycin 3mg/ml Nhỏ mắt
Travoprost/ Pharmathen Travoprost 40mcg/ml Nhỏ mắt
Triamcinolon Triamcinolon acetonid 80mg/2ml Tiêm
Uni-Atropin Atropin (sulfat) 1% Nhỏ mắt
Vancomycin Vancomycin 500mg Tiêm
Ventolin Inhaler Salbutamol (sulfat) 100mcg/liều xịt Phun(xịt)
Ventolin Nebules Salbutamol (sulfat) 2,5mg/ 2,5ml Hít
Vincardipin Nicardipin hydroclorid 10mg/10ml Tiêm
Vincopane Hyoscin-N-butylbromid 20mg/1ml Tiêm
Vinterlin Terbutalin 0,5mg/1ml Tiêm
Vinzix Furosemid 20mg/2ml Tiêm
Virupos Aciclovir 135mg/4,5g Tra mắt
Vismed Natri hyaluronat 0,18% Nhỏ mắt
Vitamin E 400 Vitamin E 400IU Uống
Voltaren 50 Diclofenac 50mg Uống
Voxin Vancomycin* 500mg Tiêm
Xylocaine Jelly Lidocain (hydroclorid) 2% Dùng ngoài
Zentanil 500mg/5ml Acetyl leucin 500mg Tiêm

 

Không có bài viết để hiển thị