130

Thông báo v/v kiểm tra thông tin cá nhân để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Thông báo v/v kiểm tra thông tin cá nhân để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

     Thực hiện theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

     Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã lập danh sách và gửi về Bệnh viện Mắt thông tin người lao động có tên trong danh sách tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến các khoa, phòng và toàn thể viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra thông tin trên Mẫu số 02 (Phòng TCCB sẽ gửi danh sách chi tiết cho từng khoa, phòng).

     Đề nghị Ban lãnh đạo khoa, phòng thông báo đến cán bộ nhân viên của khoa, phòng kiểm tra thông tin và thực hiện các nội dung sau:

   – Nhập vào Mẫu số 02 Thông tin tài khoản cá nhân: nhập Mã ngân hàng đúng theo tên chi nhánh trong Sheet Danh mục ngân hàng đính kèm, kiểm tra Số tài khoản ngân hàng (Số tài khoản phải đúng với số CMND/CCCD đã đăng ký ở Ngân hàng và Bảo hiểm xã hội) nếu thông tin đúng, đủ. Trường hợp cá nhân tự nguyện không nhận hỗ trợ thì ghi rõ vào mục ghi chú “Không nhận hỗ trợ”

   – Nhập vào Mẫu số 03 nếu cần điều chỉnh thông tin bị sai trên Mẫu số 02 (kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật) và ghi rõ ở mục Thông tin đề nghị điều chỉnh.

      Đề nghị Lãnh đạo các khoa, phòng hướng dẫn, chỉ đạo toàn thể nhân viên của khoa, phòng biết và nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này.

TB 463 - 6.10.21