THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của...

Thực hiện Công văn số 6621/SYT-VP ngày 11/7/2024 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện...

Hội thao giao lưu các đơn vị trong Khối thi đua 1 hướng tới...

Gần 100 vận động viên cầu lông tham gia Hội thao giao lưu của các đơn vị trong...

Thông báo V/v triển khai thực hiện quy định về phân loại, thu gom,...

Thực hiện Công văn số 6508/SYT-NVY ngày 09/07/2024 của Sở Y tế về việc triển khai quy định...

Ấm áp chương trình âm nhạc “Tung cánh yêu thương”

Hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM sum...

THÔNG BÁO V/v thực hiện hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá...

Thực hiện Hướng dẫn số 6223/HD-SYT ngày 04/7/2024 của Sở Y tế V/v tổ chức hủy tài liệu...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện thông tư số 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội...

Thực hiện Công văn số 5861/SYT-VP ngày 25/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Thông...

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN THỊ LỰC VỚI KÍNH HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG...

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN THỊ LỰC VỚI KÍNH HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Khoa Khúc...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Thông báo kết luận số 531/TB-VP ...

Thực hiện Công văn số 5560/SYT-VP ngày 19/6/2024 của Sở Y tế về phổ biến nội dung Thông...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính...

Thực hiện Công văn số 4015/SYT-VP ngày 09/5/2024 của Sở Y tế về V/v triển khai thực hiện...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng...

Thực hiện Công văn số 5416/SYT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế về việc...