Thông báo V/v triển khai Công văn số 3668/BNV-CCHC ngày 13/7/2023 của Bộ Nội...

Bệnh viện Mắt có nhận được Công văn số 7883/SYT-VP ngày 19/9/2023 của Sở Y tế về triển...

Sinh hoạt chuyên môn Điều dưỡng: “Sắc giác”

      Ngày 18/08 và 26/09/2023, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Khúc xạ tổ chức 2...

Thông báo triển khai Thông tư 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và...

Thực hiện Công văn số 7941/SYT-KHTC ngày 20/09/2023 của Sở Y tế về việc triển khai Thông tư...