135

Biểu Mẫu Đăng Ký Nghiên Cứu Khoa Học

STT BIỂU MẪU ĐƯỜNG DẪN
1 BM 1. KHTH-BM01.02 DON DANG KY link
2 BM 2. KHTH – BM02.02 THUYET MINH DE CUONG link
3 BM 3. KHTH – PHIEU DANG KY NGHIEM THU link
4 BM 4. KHTH – BM03.04 DE CUONG NGHIEN CUU link
5 BM 5. KHTH – BM04.05 LY LICH CHU NHIEM link
6 BM 6. KHTH – BM05.06 GIAY XAC NHAN PHOI HOP link
7 BM 7. KHTH – BM06.07 CHI PHI link
8 BM 8. KHTH – BM07.08 BB THAY DOI NOI DUNG DE TAI link
9 BM 9. KHTH -BV08.09 MAU BC TIEN DO THUC HIEN DE TAI NCKH link