SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

    Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện...