CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN TÁI KHÁM PHÒNG NGOẠI...

HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN KHI TÁI KHÁM PHÒNG NGOẠI TRÚ - KHOA MẮT NHI       Khi bệnh nhân đến...

THÔNG BÁO V/v phổ biến các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong...

Thực hiện Công văn số 2139/SYT-VP ngày 18/03/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến các sáng...

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất...

Ứng dụng công nghệ thông tin ghi nhận giờ phẫu thuật và hiệu suất...

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính...

BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường lầu 1, BS. Lê Anh Tuấn...