Bệnh viện Mắt hướng đến kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc Gia

Nhằm hướng đến kỷ niệm Ngày Chuyển đổi Quốc gia Phòng Công nghệ thông tin kính chuyển đến cán...

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

1. Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh...