ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất...

Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, công vụ năm...

Nhằm tổng kết việc triển khai thực hiện quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện gắn...

Bệnh viện Mắt ban hành quy trình ISO các Khoa Phòng

Quy trình nội bộ các Khoa Phòng Bệnh viện Mắt

BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường lầu 1, BS. Lê Anh Tuấn...

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt...

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN...

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt...