252

12 THÀNH TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

12 THÀNH TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

1.Tổ chức: để công tác tổ chức đạt chất lượng cần quan tâm đến các yếu tố cụ thể như sơ đồ tổ chức, vai trò của người lãnh đạo, tổ chức hệ thống quản lý chất lượng.

2.Nhân sự: mang tính chất quyết định đối với chất lượng, vì vậy cần có kế hoạch và chính sách nhân sự, cung cấp đủ nhân sự cho nhu cầu công việc và nhân sự phải được trang bị đủ nguồn lực, phải được đào tạo chuyên môn phù hợp.

3.Thiết bị dụng cụ: đảm bảo đáp ứng được tính năng yêu cầu chuyên môn, được bảo trì bảo quản, có danh mục và quy trình vận hành.

4.Mua sắm và tồn kho: đảm bảo sản phẩm mua vào như hóa chất, thuốc, thiết bị phù hợp với yêu cầu, xây dựng định mức và kế hoạch tồn kho.

5.Kiểm soát quá trình: xác định mục tiêu chất lượng và yêu cầu chất lượng, thiết lập quy trình chi tiết tham gia vào quá trình để tạo ra sản phẩm cuối cùng(kết quả xét nghiệm).

6.Quản lý thông tin: mang ý nghĩa lưu trữ, chia sẻ, tổng hợp và truy cứu thông tin bệnh nhân khi cần, là cơ sở pháp lý phục vụ cho các công tác đánh giá, kết luận của cơ quan chức năng.

7.Tài liệu hồ sơ: tài liệu phân làm 3 cấp:

Tài liệu cấp 1 – sổ tay chất lượng: là cốt lõi của hệ thống quản lý chất lượng

Tài liệu cấp 2 – các quy trình, hướng dẫn công việc: quy trinh thao tác chuẩn, hướng dẫn công việc,…

Tài liệu cấp 3 – các biểu mẫu, hồ sơ: ghi lại các hoạt động được quy định trong quy trình.

  1. Quản lý sự không phù hợp: không duy trì “văn hóa đổ lỗi”, tìm hiểu xác định tất cả nguyên nhân gây ra sự không phù hợp, xây dựng phương thức quản lý tránh tái diễn.
  2. Đánh giá: Triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân tích nhằm chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm đối với các yêu cầu chất lượng, đo lường sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm, tiến hành đánh giá nội bộ, đánh giá từ bên ngoài.

10.Cải tiến liên tục: việc cải tiến liên tục được thực hiện thông qua các chính sác và mục tiêu chất lượng, để có được chính sách và mục tiêu chất lượng phù hợp cần sử dụng các dữ liệu từ việc phân tích sự hài lòng khách hàng(bệnh nhân), kết quả phát hiện sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa, sự xem xét của lãnh đạo.

  1. Dịch vụ khách hàng: chính sách chất lượng phải lấy khách hàng (khoa lâm sàng, bệnh nhân) làm trung tâm để định hướng xây dựng, phải có các quy trình xử lý các khiếu nại của khách hàng, cần phải tiếp thu và có biện pháp xử lý ngay những than phiền hoặc khiếu nại.
  2. Cơ sở vật chất – an toàn: Cơ sở vật chất – an toàn phải đảm bảo theo các quy định bắt buộc từ Bộ Y Tế hoặc Chính phủ (diện tích, ánh sáng,…). Trang bị cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định không chỉ giúp đơn vị đạt được mục tiêu chất lượng, làm hài lòng khách hàng, mà còn đảm bảo an toàn cho chính các cán bộ y tế của đơn vị.