336

Bảng giá theo Thông tư 03

 

 

SỞ Y TẾ

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

KHUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THEO THÔNG TƯ 03

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ – SYT ngày 22/9/2006)

 

ĐV: đồng

 

 

STT

 

 

 

CÁC LOẠI DỊCH VỤ

 

 

 

Giá SYT duyệt

 

 

 

 

C2

 

 

 

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

 

 

 

40,000

 

 

 

 

2

 

 

 

Sắc giác

 

 

 

20,000

 

 

 

 

3

 

 

 

Điện võng mạc

 

 

 

35,000

 

 

 

 

4

 

 

 

Đo tính công suất Thủy tinh thể nhân tạo

 

 

 

15,000

 

 

 

 

5

 

 

 

Đánh bờ mi ( Nặn bờ mi )

 

 

 

10,000

 

 

 

 

6

 

 

 

Chữa bỏng mắt do hàn điện

 

 

 

10,000

 

 

 

 

7

 

 

 

Rửa cùng đồ 1 mắt

 

 

 

15,000

 

 

 

 

8

 

 

 

Điện di điều trị ( 1 lần )

 

 

 

8,000

 

 

 

 

9

 

 

 

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

 

 

 

400,000

 

 

 

 

10

 

 

 

Khoét bỏ nhãn cầu

 

 

 

400,000

 

 

 

 

11

 

 

 

Nặn tuyến bờ mi

 

 

 

10,000

 

 

 

 

12

 

 

 

Lấy sạn vôi kết mạc

 

 

 

10,000

 

 

 

 

13

 

 

 

Đốt lông xiêu

 

 

 

12,000

 

 

 

 

14

 

 

 

Phẫu thuật quặm bẩm sinh ( 1 mắt )

 

 

 

470,000

 

 

 

 

15

 

 

 

Phẫu thuật quặm bẩm sinh ( 2 mắt )

 

 

 

550,000

 

 

 

 

16

 

 

 

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

 

 

 

500,000

 

 

 

 

17

 

 

 

Rạch giác mạc nan hoa (1mắt), điều chỉnh loạn thị nhẹ

 

 

 

250,000

 

 

 

 

18

 

 

 

Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt)

 

 

 

320,000

 

 

 

 

19

 

 

 

Phẫu thuật tạo mí ( 1 mắt )

 

 

 

500,000

 

 

 

 

20

 

 

 

Phẫu thuật tạo mí ( 2 mắt )

 

 

 

700,000

 

 

 

 

21

 

 

 

Phẫu thuật sụp mi ( 1 mắt )

 

 

 

650,000

 

 

 

 

22

 

 

 

Phẫu thuật cắt bè

 

 

 

450,000

 

 

 

 

23

 

 

 

Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (1 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)Đặt IOL thứ phát

 

 

 

1,000,000

 

 

 

 

24

 

 

 

Phẫu thuật cắt bao sau ( Laser Y )

 

 

 

250,000

 

 

 

 

25

 

 

 

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

 

 

 

600,000

 

 

 

 

26

 

 

 

Rạch góc tiền phòng

 

 

 

400,000

 

 

 

 

27

 

 

 

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

 

 

 

500,000

 

 

 

 

28

 

 

 

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

 

 

 

280,000

 

 

 

 

29

 

 

 

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

 

 

 

800,000

 

 

 

 

30

 

 

 

Phẫu thuật u mi không vá da

 

 

 

450,000

 

 

 

 

31

 

 

 

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

 

 

 

600,000

 

 

 

 

32

 

 

 

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

 

 

 

600,000

 

 

 

 

33

 

 

 

Phẫu thuật u kết mạc nông

 

 

 

300,000

 

 

 

 

34

 

 

 

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

 

 

 

400,000

 

 

 

 

35

 

 

 

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

 

 

 

350,000

 

 

 

 

36

 

 

 

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi (Treo cơ chữa sụp mi)

 

 

 

350,000

 

 

 

 

37

 

 

 

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

 

 

 

800,000

 

 

 

 

38

 

 

 

Lấy dị vật tiền phòng

 

 

 

400,000

 

 

 

 

39

 

 

 

Lấy dị vật hốc mắt

 

 

 

500,000

 

 

 

 

40

 

 

 

Cắt dịch kính đơn thuần/lấy dị vật nội nhãn (Vitrectomi+Lấy dị vật nội nhãn đơn thuần)

 

 

 

600,000

 

 

 

 

41

 

 

 

Khâu giác mạc đơn thuần

 

 

 

220,000

 

 

 

 

42

 

 

 

Khâu củng mạc đơn thuần

 

 

 

270,000

 

 

 

 

43

 

 

 

Khâu củng giác mạc phức tạp

 

 

 

600,000

 

 

 

 

44

 

 

 

Khâu giác mạc phức tạp

 

 

 

400,000

 

 

 

 

45

 

 

 

Khâu củng mạc phức tạp

 

 

 

400,000

 

 

 

 

46

 

 

 

Mở tiền phòng rửa máu/ mủ

 

 

 

400,000

 

 

 

 

47

 

 

 

Khâu phục hồi bờ mi ( Khâu da mi )

 

 

 

300,000

 

 

 

 

48

 

 

 

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt (Khâu phức tạp)

 

 

 

600,000

 

 

 

 

49

 

 

 

Chích mủ hốc mắt

 

 

 

230,000

 

 

 

 

50

 

 

 

Cắt bỏ túi lệ

 

 

 

500,000

 

 

 

 

51

 

 

 

Cắt mộng áp Mytomycin

 

 

 

470,000

 

 

 

 

52

 

 

 

Gọt giác mạc

 

 

 

430,000

 

 

 

 

53

 

 

 

Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa gồm ống Silicon)

 

 

 

700,000

 

 

 

 

54

 

 

 

Khâu cò mí

 

 

 

190,000

 

 

 

 

55

 

 

 

Phủ kết mạc

 

 

 

350,000

 

 

 

 

56

 

 

 

Cắt u kết mạc không vá

 

 

 

250,000

 

 

 

 

57

 

 

 

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

 

 

 

700,000

 

 

 

 

58

 

 

 

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

 

 

 

600,000

 

 

 

 

59

 

 

 

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/loét giác mạc lâu liền/thủng giác mạc

 

 

 

750,000

 

 

 

 

60

 

 

 

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm (CPC)

 

 

 

100,000

 

 

 

 

61

 

 

 

Tạo hình vùng bè bằng Laser ( Laser YAG )

 

 

 

150,000

 

 

 

 

62

 

 

 

Cắt mống chu biên bằng Laser ( Laser YAG )

 

 

 

150,000

 

 

 

 

63

 

 

 

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng, bơm gas

 

 

 

400,000

 

 

 

 

64

 

 

 

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

 

 

 

500,000

 

 

 

 

65

 

 

 

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+cắt bè (1mắt, chưa gồm IOL)

 

 

 

700,000

 

 

 

 

66

 

 

 

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

 

 

 

400,000

 

 

 

 

67

 

 

 

Điện đông thể mi ( Ap lạnh )

 

 

 

200,000

 

 

 

 

68

 

 

 

Điện rung mắt quang đông

 

 

 

40,000

 

 

 

 

69

 

 

 

Lấy huyết thanh đóng ống

 

 

 

30,000

 

 

 

 

70

 

 

 

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân ( áp tia ß)

 

 

 

15,000

 

 

 

 

71

 

 

 

Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc

 

 

 

500,000

 

 

 

 

72

 

 

 

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

 

 

 

750,000

 

 

 

 

73

 

 

 

Phẫu thuật hẹp khe mi ( Mở rộng khe mắt )

 

 

 

250,000

 

 

 

 

74

 

 

 

Phẫu thuật tháo cò mi

 

 

 

60,000

 

 

 

 

75

 

 

 

U hạt, u gai kết mạc

 

 

 

80,000

 

 

 

 

76

 

 

 

U bạch mạch kết mạc

 

 

 

40,000

 

 

 

 

77

 

 

 

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (1mắt, chưa bao gồm IOL)

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

78

 

 

 

Ghép giác mạc (1 mắt, chưa gồm giác mạc,thủy tinh thể nhân tạo)

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

79

 

 

 

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (1mắt, chưa bao gồm dầu Silicon đai Silicon, Đầu cắt dịch kính,Laser nội nhãn )

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

80

 

 

 

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

 

 

 

250,000

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ ĐÃ PHÊ DUYỆT