53

BẾ MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường lầu 1, BS. Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Mắt đã chủ trì buổi họp Bế mạc Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015. Tham dự cuộc họp có BS. Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, các thành viên Đoàn Đánh giá nội bộ và Lãnh đạo 17 Khoa, Phòng có xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015.

Đại diện Đoàn đánh giá nội bộ Bệnh viện Mắt báo cáo kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, Bà Lê Bích Châm – Phó trưởng Phòng Hành chính quản trị – Phó Trưởng đoàn đánh giá cho biết Đoàn Đánh giá nội bộ đã ghi nhận 23 điểm không phù hợp nhẹ và 28 điểm cần lưu ý, đồng thời đưa ra 06 kiến nghị nhằm đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt xem xét, chỉ đạo các Khoa, Phòng khắc phục và cải tiến.

Hình 1: Bà Lê Bích Châm – PTP. Hành chính quản trị trình bày báo cáo tại buổi bế mạc

Tại hội nghị, Đại diện Các Khoa, Phòng nêu ý kiến thảo luận và báo cáo các phương án, giải pháp để khắc phục những điểm không phù hợp và tham mưu triển khai những vấn đề Đoàn đánh giá nội bộ góp ý điều chỉnh, bổ sung.

Hình 2: Các thành viên dự họp thảo luận trong buổi bế mạc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc, Ông Lê Anh Tuấn –Giám đốc Bệnh viện, Trưởng đoàn Đánh giá nội bộ Bệnh viện Mắt đề nghị các Khoa, Phòng:

Hình 3: Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo

– Khắc phục sự không phù hợp theo ghi nhận của Đoàn đánh giá nội bộ và nộp lại Ban ISO đúng thời hạn quy định tại “Phiếu Báo cáo sự không phù hợp”.

– Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng Bệnh viện và của Khoa, Phòng phải được phổ biến nhắc lại định kỳ. Lưu ý: phổ biến qua email/phần mềm workit hoặc trong cuộc họp khoa, phòng (có ghi biên bản cuộc họp).

– Xây dựng, bổ sung và cập nhật rủi ro có thể xảy ra/ đã xảy ra trong quá trình hoạt động của Khoa, Phòng, đưa ra biện pháp khắc phục rủi ro đó vào Bảng phân tích rủi ro, cơ hội theo Quy trình HCQT-QT05.

– Các Khoa, Phòng chưa xây dựng kế hoạch số hóa: đề nghị khẩn trương trình Ban Giám đốc phê duyệt theo lộ trình như sau:

+ Hoàn tất số hóa quy trình nội bộ trong Quý I/2024 đối với các quy trình đơn giản có thể thực hiện số hóa ngay.

+ Đối với các quy trình phức tạp, hoàn tất số hóa chậm nhất vào Quý II/2024.

+ Sau thời gian này, quy trình chưa thể số hóa được, các Khoa, Phòng báo cáo giải trình lý do cụ thể, trình Ban Giám đốc xem xét, quyết định.

– Có giải pháp theo dõi, rà soát các căn cứ pháp lý nhằm loại ra những tài liệu hết hiệu lực; cập nhật, ban hành các văn bản, tài liệu đang áp dụng hiện hành.

– Tài liệu hết hiệu lực: đóng dấu “Tham khảo” nếu cần giữ lại hoặc loại ra khỏi danh mục hồ sơ lưu.

– Đối với Quy trình ban hành cho nhiều khoa/phòng liên quan cùng áp dụng: thống nhất phổ biến trên phần mềm văn phòng số (Workit); Đồng thời Khoa, Phòng chủ trì xây dựng QT phải có phương án tập huấn cho các Khoa, Phòng liên quan (nếu cần thiết) để đảm đảm Khoa, Phòng đều nắm và thực hiện quy trình một cách đồng bộ, hiệu quả.

– Khi có bất kỳ sự cố y khoa nào đã khắc phục xong, phải cập nhật vào phần đánh giá rủi ro của Khoa, Phòng phát sinh sự cố đó và đưa ra hành động khắc phục, quản lý ngăn ngừa lặp lại.

– Khẩn trương ban hành và phổ biến Quy trình nội bộ của khoa, Phòng trên phần mềm Văn phòng số; Sau thời gian thực hiện Quy trình, các Khoa, Phòng mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tối ưu hóa Quy trình cho phù hợp với thực tiễn và quy định. Cách thức sửa đổi, bổ sung Quy trình thực hiện theo hướng dẫn tại Quy trình HCQT-QT01.

– Các bác sĩ thuộc các Khoa lâm sàng tham gia khám tại Khoa Khám mắt phải tuân thủ Quy trình tiếp nhận và khám chữa bệnh tại Khoa (KHAM-QT04). Các Khoa có đặc thù riêng cần phối hợp với Khoa Khám mắt để đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình nếu cần thiết; đồng thời phối hợp với Khoa Khám mắt để thống nhất việc đóng bàn khám để không ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh.

Đồng giao giao nhiệm vụ cho từng Khoa, Phòng cụ thể bao phủ hết các nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, phù hợp với thực tiễn bệnh viện; nhằm đảm bảo hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 tại Bệnh viện Mắt được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.

BAN ISO – PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ