260

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược bổ sung, sửa đổi năm 2021

Ngày 11/01/2021, Bộ Y tế đã ký quyết định số 122/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược” bổ sung, sửa đổi lần thứ 2. Hướng dẫn ban hành theo quyết định này thay thế Hướng dẫn ban hành theo Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây.

“Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược” được bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc tiệm cận gần nhất với thực hành chuyên môn. Hướng dẫn cũng đã cập nhật các nguồn tài liệu uy tín trên thế giới, đặc biệt là cập nhật các văn bản pháp quy trong lĩnh vực Y tế mới được ban hành trong những năm gần đây.

Nội dung của Hướng dẫn đề cập đến các nguyên tắc chung của Hệ thống và hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam, hoạt động Cảnh giác Dược tại các cơ sở Khám, chữa bệnh; thuốc Dược liệu và thuốc Y học cổ truyền; trong hệ thống tiêm chủng; trong các chương trình Y tế Quốc gia; tại các đơn vị Kinh doanh Dược phẩm; trong thử nghiệm lâm sàng và hoạt động Thông tin Thuốc trong Cảnh giác Dược.

Link tải toàn văn nội dung hướng dẫn: CANH GIAC DUOC – VBPQView

Theo Trung tâm DI&ADR Quốc gia