297

Bộ Y tế – Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện

Ngày 31/12/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định 5631/QĐ-BYT “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện” và thay thế Quyết định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016.

Nội dung: 06 nhiệm vụ cốt lõi của chương trình quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, bao gồm:

  1. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện.
  2. Xây dựng các quy định về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện.
  3. Giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại bệnh viện.
  4. Triển khai các can thiệp nâng cao chất lượng sử dụng kháng sinh trong bệnh viện.
  5. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế trong bệnh viện.
  6. Đánh giá thực hiện, báo cáo và phản hồi thông tin.

Tài liệu tham khảo 

http://canhgiacduoc.org.vn/Thongtinthuoc/TinYDuoc/1858/Quyet-dinh-5631-Huong-dan-thuc-hien-quan-ly-su-dung-khang-sinh-trong-benh-vien.htm