123

CẨM NANG PHÒNG CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

  1. Cẩm nang điện tử: http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html
  2. Tài liệu số Cẩm nang :