BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Download bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 13

Download giá theo thông tư 13

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 15

Download: BANG GIA THONG TU 15 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  ÁP DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BẢO...

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 02

Download: BANG GIA THONG TU 02   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BẢO...

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ...

Bảng giá trên được trích từ phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 của Thông tư...

KHUNG GIÁ MỘT PHẦN GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI THÔNG...

    STT     DANH MỤC     GIÁ (đồng)     A     KHUNG GIA KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE           1     Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa     20.000     2     Hội chẩn...

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ...

      STT     Tên dịch vụ     Giá (đồng)     Ghi chú     I     GIÁ KHÁM BỆNH                 1     Bệnh viện hạng I     39.000           2     Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên...

KHUNG GIÁ MỘT PHẦN GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI THÔNG...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-SYT ngày 28/5/2015)       STT  &   MÃ TT 04             DANH MỤC     GIÁ   SYT   PHÊ DUYỆT     A     KHUNG GIA...

Bảng giá theo Thông tư 03

    SỞ Y TẾ   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   BỆNH VIỆN MẮT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập –...

Bảng giá theo Thông tư 04

    SỞ Y TẾ   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   BỆNH VIỆN MẮT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập –...