THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thực hiện KH số 355/KH-BVM ngày 08 tháng 6 năm 2022 về việc Kế hoạch Kiểm tra đánh...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN...

Thực hiện KH số 128/KH-BVM ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bệnh viện Mắt về việc Kế...

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT...

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021