298

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt tham gia Chương trình giao lưu trực tuyến lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Nam Xu-Đăng

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU LỰC LƯỢNG GIỮ GÌN HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC CỦA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA NAM XU-ĐĂNG.

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2021.
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt tham gia buổi LIVESTREAM trực tuyến Chương trình giao lưu lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Nam Xu-Đăng.
 
 
Đường dẫn buổi LIVESTREAM:
 
 
————————————
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt.