1882

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Báo cáo số 14/BVM-HĐTDVC ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về kết quả tuyển dụng viên chức đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt phê duyệt.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022 (Danh sách đính kèm).

Trân trọng./.

TB KET QUA PHONG VAN VONG 2