614

KHUYẾN CÁO DƯỢC LÂM SÀNG

Căn cứ theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/201 về việc hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;

Căn cứ theo Thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 về việc hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện;

Căn cứ theo Kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển dược lâm sàng tại Bệnh viện Mắt giai đoạn 2020 – 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị số 11/BB-HĐT ngày 23/11/2020,

I/ Mục tiêu

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý giúp điều trị hiệu quả, giảm số ngày nằm viện, giảm chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh và cộng đồng.

II/ Nội dung khuyến cáo

  1. Cần lưu ý kiểm tra lại tên thương mại và hoạt chất khi kê đơn để tránh trùng lắp hoạt chất. BS nên kiểm tra lại đơn thuốc trước khi ký tên. Trường hợp sửa chữa đơn thì người kê đơn phải ký tên ngay bên cạnh nội dung sửa.
  2. Ghi rõ thời điểm dùng thuốc đối với các nhóm thuốc như PPI, NSAID, corticosteroid và thuốc kháng sinh để tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ của thuốc.
  3. Cần lưu ý cảnh báo tương tác thuốc trên phần mềm HSoft.


Tài liệu tham khảo

  1. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định (Bộ Y tế)
  2. Dược thư Quốc gia 2018
  3. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015)
  4. AHFS
  5. Uptodate
  6. Drugs.com
  7. https://www.accessdata.fda.gov