154

NỘI DUNG ÔN THI VÒNG 1 TUYỂN DỤNG HỘ LÝ, BẢO VỆ, NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC

Nội dung ôn thi Vòng 1 tuyển dụng người lao động tại vị trí bảo vệ, hộ lý, nhân viên nhà thuốc theo Kế hoạch số 245/KH-BVM ngày 07/03/2023 của Bệnh viện Mắt gồm:

1. Vị trí Hộ lý:
– Nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của Hộ lý chung theo quy định tại Phần II. 72- Quy chế Bệnh viện ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế;
– Quy tắc ứng xử đối với nhân viên Bệnh viện, người bệnh và người nhà bệnh nhân.
 
2. Vị trí Nhân viên bảo vệ:
– Nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của nhân viên bảo vệ
– Cách xử lý tình huống khi thực hiện nhiệm vụ trong và sau ca trực
 
3. Nhân viên nhà thuốc:
Quy định về hoạt động Nhà thuốc GPP tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tài liệu tham khảo: Luật Dược số 105/QH 13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018; Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020; Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018; Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011; Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020; Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017; Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017; Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017; Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017; Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018; Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022; Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.
 
Lịch thi Vòng 1, Bệnh viện Mắt sẽ thông báo trực tiếp cho các ứng viên. Trân trọng!