1023

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT PHACO TẠI LẦU 4- KHU B

Nhằm nâng cao chất lượng điều trị và giảm thiễu thời gian chờ đợi của người bệnh; đồng thời giúp cho công việc tiến hành nhanh chóng đem lại sự hài lòng cho người bệnh, xin vui lòng tuân thủ theo các bước sắp xếp sau đây: