1179

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI 2 VÒNG TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI 2 VÒNG TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

        Căn cứ Kế hoạch số 431/KH-BVM ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Mắt về việc tạm tuyển người lao động tại Bệnh viện Mắt tại vị trí Bác sĩ nhãn khoa, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh, Chuyên viên Tổ chức cán bộ, Kỹ sư vật tư trang thiết bị y tế;

        Hội đồng Tuyển dụng người lao động Bệnh viện Mắt thông báo kết quả 2 Vòng kỳ tuyển dụng người lao động như sau:

KET QUA THI 2 VONG