247

THÔNG BÁO KHOA KHÚC XẠ NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5

✩✩ THÔNG BÁO NGHỈ LỄ  ✩✩

𝐾𝐻𝑂𝐴 𝐾𝐻𝑈́𝐶 𝑋𝐴̣ – 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑇𝑃. 𝐻𝐶𝑀 𝑥𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 đến 𝑄𝑢𝑦́ 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 30/4 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐿𝑎𝑜 động 1/5 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝐾ℎ𝑢́𝑐 𝑋𝑎̣:

❥ 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 4 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝐵𝑎̉𝑦 𝟯𝟬/𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭 đến ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝐵𝑎 𝟯/𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟭

❥ Lᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴜ̛́ Tᴜ̛ 𝟰/𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟭

𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑒̂̃, 𝐾𝐻𝑂𝐴 𝐾𝐻𝑈́𝐶 𝑋𝐴̣ – 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑇𝑃. 𝐻𝐶𝑀 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 đình.

𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔!

❤ 𝗞𝗛𝗢𝗔 𝗞𝗛𝗨́𝗖 𝗫𝗔̣ – 𝗕𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗠𝗮̆́𝘁 𝗧𝗣. 𝗛𝗖𝗠
☏ 𝟬𝟮𝟴 𝟯𝟵𝟯 𝟮𝟱𝟱𝟮 𝟭

KHOA KHÚC XẠ

• Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ

☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ ☆ VIỄN THỊ ☆ LÃO THỊ

https://www.facebook.com/KhoaKhucXaBenhVienMatTP.HCM