982

THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC
VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Hội đồng Tuyển dụng người lao động Bệnh viện Mắt thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng người lao động và Ứng viên đủ điều kiện tham gia Vòng 2 kỳ tuyển dụng người lao động (theo danh sách đính kèm).

2. Hội đồng Tuyển dụng người lao động Bệnh viện Mắt thông báo đến các Ứng viên đủ điều kiện tham gia Vòng 2 về tổ chức Vòng 2 kỳ tuyển dụng người lao động như sau:

– Nội dung Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp Ứng viên về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và các nội dung khác theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng

– Thời gian tổ chức: 7 giờ 45, thứ 5, ngày 23/05/2024

– Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 1, Khu A Bệnh viện Mắt

Đề nghị các Ứng viên có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự (Đính kèm nội quy Vòng 2)

KQ Vong 1
DS Du DK Vong 2

Noi quy XTVC Vong 2