283

THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 20/2022/TT-BYT NGÀY 31/12/2022 CỦA BỘ Y TẾ

Kính gửi:  Các Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt.

Căn cứ Công văn số 228/SYT-NVD ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về việc triển khai Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế.

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023 và thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế.

Khoa Dược triển khai đến các Khoa/Phòng để biết thông tin và kịp thời cập nhật các quy định về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế tại Bệnh viện theo file đính kèm dưới đây.

Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế.

thong tu 20 -2022 byt dm thuoc BHYT