183

Thông tư 15/2020/TT-BYT “Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá”

  • Ngày 10/8/2020, Bộ Y Tế ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BYT về việc “Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá” có hiệu lực từ ngày 06/10/2020 để thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016.
  • Nội dung chính trong thông tư 15/2020/TT-BYT:

    + Quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và ban hành các danh mục thuốc.

    + Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

15-2020-tt-byt-danh-muc-thuoc-dau-thau-thuoc-dau-thau-tap-trung