1267

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ TP. HCM
BỆNH ViỆN MẮT TP. HCM
BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC
Thực hiện theo thông tư 15/2011/TT – BYT
Áp dụng từ ngày 18 / 09 / 2018
ĐVT: vnđ
STT TÊN THUỐC – HÀM LƯỢNG ĐTV HÃNG SẢN XUẤT GIÁ BÁN
1 Acetazolamide 250mg viên VN                790
2 Acemuc 200mg gói VN             1,999
3 Acyclovir 200mg viên VN             1,319
4 Aciclovir 800mg viên VN             4,399
5 Acular 0,5% 5mL lọ Ireland           71,951
6 Acuvail 0,45%. 0,4mL tép USA             7,917
7 Aescin 20mg viên VN             3,278
8 Alergysal 0,1%. 5mL lọ Japan           82,132
9 Statripsine
( alphachymotrypsine 4,2mg)
viên VN             1,264
10 Alphagan P 0,15%. 5mL lọ USA         108,501
11 Alphausar 4200 đơn vị USP viên VN             1,760
12 Alphatrypa-Fort DT 8,4mg viên VN             2,079
13 Amlodipine 5mg viên VN                764
14 Amphotret inj. 50mg lọ India         176,400
15 Amphot 50mg lọ India         156,136
16 Anyfen 300mg viên VN             3,465
17 Apdrops 0,5% .5mL. lọ India           51,894
18 Atropine.1%.5mL lọ VN             6,420
19 Augmentin 625mg viên United Kingdom           12,771
20 Augmentin 1g viên United Kingdom           19,400
21 Augmentin 250mg gói France           11,767
22 Azarga.5mL lọ Belgium         326,340
23 Pymeazi 250 250mg Viên VN             2,310
24 Azopt.1%.5mL lọ USA         122,534
25 Băng keo
(Innotrans 1.25cm x 2.25m)
cuộn Thailand             4,839
26 Băng mắt trẻ em miếng Egypt             3,718
27 Băng mắt tiệt trùng gói VN           12,358
28 Bart 20mg viên Italia             8,388
29 Bilomag 80mg viên Poland             7,275
30 Bilaxten Tab 20mg viên Italia             9,951
31 Bostanex syrup 30ml chai VN           48,149
32 Calci D viên VN                388
33 Cationorm 0,4mL . tép France             8,310
34 Cataflam 50mg viên France             5,140
35 Cebastin 10 10mg viên VN             4,267
36 Ceclor 250mg viên Italy           14,864
37 Cephalexin 250mg viên VN                492
38 Cephalexin PMP 250 250mg viên VN             1,058
39 Cephalexin PMP 500 500mg viên VN             1,408
40 Cesyrup 60ml chai VN           22,470
41 Chymodk 8,4mg viên VN             1,979
42 Ciclevir 400 (400mg) viên VN                862
43 Cimetidine 300mg viên VN                319
44 Ciprobay 500mg viên Germany           14,886
45 Scanax 500 500mg viên VN                919
46 Clamoxyl 250mg gói France             5,446
47 Clarityne sp. chai Kxđ           52,537
48 Clavurrem 625
(500mg + 125mg)
viên Cyprus – Europe           11,770
49 Cloraxin 0,4% 5mL. lọ VN             2,310
50 Colaf (50mg+33,3mg
+ 400IU+500mg)
Viên VN             4,399
51 Combigan. 5mL lọ Ireland         192,689
52 Concor 5mg viên Germany             4,329
53 Concor 2,5mg viên Germany             3,165
54 Coversyl Plus viên France             6,955
55 Coversyl 5mg viên France             6,045
56 Cravit 0,5%.5mL lọ Japan           94,711
57 Cravit 1,5%.5mL lọ Japan         121,799
58 DexTobrin .5mL lọ Bulgaria           31,512
59 Diamicron MR 30mg viên France             3,151
60 Dicellnase 20mg viên Portugal             7,752
61 Fenagi 50mg viên VN                143
62 Diquas ophthalmic
solution 3%.5mL
lọ Japan         136,158
63 Drimy (1.000IU+400IU
+2mg+3mg+1mg+1,65mg
+6mg+21,42mg)
Viên VN             3,630
64 DuoTrav . 2,5mL lọ Belgium         336,000
65 Ebastine Normon 10mg viên Spain             9,095
66 Efticol 0,9% .5mL. (tím) lọ VN             1,517
67 Enzicoba (25mg+
25mg+ 50mg)
viên VN             4,950
68 Eporon 0,1%.5mL lọ Korea           26,749
69 Erythromycin (Mek) 250mg viên VN             1,061
70 Eyaren 10mL. lọ Korea           35,310
71 Eyal-Q. 0,1%. 5mL lọ Korea           42,243
72 EyeBi viên VN             3,739
73 Eyflox ophthalmic
Ointment 0,3%.3,5g
tube Korea           53,500
74 Eyracin 0,3%. 5mL lọ Korea           31,351
75 Eyrus.10mL lọ Korea           62,916
76 Eyrus Ophthalmic
Ointment 3.5g.
tube Korea           46,545
77 Eytanac 0,1%. 5mL lọ Korea           46,009
78 Flumetholone 0,1%.5mL. lọ Japan           32,177
79 Flumetholone 0,02%.5mL. lọ Japan           28,784
80 FML 0,1%.5mL lọ Ireland           29,852
81 Ganfort.3mL lọ Ireland         268,789
82 Giloba 40mg (Mega) viên Thailand             3,850
83 Gilan-Comfort 0,18%.0,4mL tép Russia             9,201
84 Ginkokup
(Korea United Pharm) 120mg
viên Korea             3,189
85 Gòn chùi miếng VN             2,887
86 Hameron 0,1%.5mL lọ Korea           42,018
87 Herpacy Ophthalmic
Ointment 0,3% 3,5g ( Acycloir)
tube Korea           84,530
88 Indocollyre 0,1%.5mL lọ France           70,620
89 Ingaron 200DST 200mg viên VN           10,646
90 Isopto carpine 2% (TW2) 15ml lọ Belgium           58,848
91 Kaleorid LP 600mg viên Denmark             2,310
92 Kary Uni 0,005%. 5mL lọ Japan           24,654
93 Kefcin 125 125mg gói VN             1,310
94 Kestine 10mg viên Kxđ             5,949
95 Lacoma 0,005%.2,5mL lọ India         135,450
96 Lacrifresh moisture
unidose 0,1%. 0,4mL
tép Tây Ban Nha             9,795
97 Lertazin 5mg viên Slovenia             6,718
98 Liposic eye gel Ointment tube Germany           59,920
99 Logpatat viên VN             3,740
100 Loratadin Stada 10mg viên VN                552
101 Lotemax 0,5%.5mL lọ USA         230,475
102 Lotecor 0,5%. 5mL Lọ India         135,450
103 Lumigan 0,03%.3mL lọ USA         264,682
104 Lumigan 0,01%.3mL Lọ Ireland         264,682
105 Magnesium
Vit B6 470mg+5mg
viên VN                120
106 Magne B6 (470mg + 5mg) viên VN                689
107 Maxitrol. 5ml lọ Belgium           42,693
108 Maxitrol Ointment. 3,5g tube Belgium           52,963
109 Mecefix-B.E 250mg viên VN           13,374
110 Mecefix-B.E 400mg viên VN           15,515
111 Medrol 16mg viên Italy             4,039
112 Medrol 4mg viên Italy             1,130
113 Mestinon 60 mg viên Taiwan             5,324
114 Mydrin P 0,5%.5mL. lọ Japan           49,434
115 Natacyn (Alcon) 5%.15mL. lọ USA         956,549
116 Natri clorid 0,9%.10ml lọ VN             1,452
117 Natri clorid F.T.0,9%.10ml lọ VN             1,285
118 Neocin.0,5%.5mL lọ VN             3,238
119 Nevanac 0,1%.5mL lọ Belgium         160,648
120 Nootropyl 800mg viên Belgium             3,869
121 Ocuvite viên Germany             3,630
122 Oflovid 0,3%. 5mL lọ Japan           59,782
123 Oflovid Ointment. 3,5g tube Japan           79,746
124 Agoflox 200mg viên VN                431
125 Olopat od 0,2%.3mL. lọ India           95,229
126 Olotedin eye drops.
1,11mg/ml.5mL
lọ Korea           44,940
127 Esomeprazol Stada 20mg viên VN             3,630
128 Optive coll. 15mL lọ USA           88,648
129 Optive UD (H/30tép) .0,4mL tép Ireland             6,633
130 My Para 500mg viên VN                437
131 Pataday 0,2%.5mL. lọ USA         137,655
132 Phileo 0,5%. 5mL lọ Korea           37,128
133 Philute 20mg viên VN             3,245
134 Physiodose 0,9%.5mL tép France             4,179
135 Povidine 5% 20mL (STM) lọ VN             6,824
136 Pracetam 800mg viên VN             1,540
137 Pred Fort 1%. 5mL lọ Ireland           33,984
138 Prebufen 200mg gói VN             2,859
139 Prevanotin Plus 300mg+
160mg+105mg+200mg+
40mg+200mg+24mg+20mcg
hộp France         409,500
140 Refresh Tears 15mL lọ USA           68,588
141 Refresh Liquigel .15mL lọ USA           84,037
142 Regatonic viên VN             5,444
143 Relestat 0.5 mg/ml.5mL. lọ Ireland           80,078
144 PM Remem 120mg viên Australia             8,560
145 Restasis 0,05%. 0,4mL tube USA           19,159
146 Rupafin 10mg viên Tây Ban Nha             6,419
147 Rutin C (Meko) viên VN                235
148 Salomega viên VN             2,860
149 Sanlein 0,1%. 5mL lọ Japan           66,508
150 Sancoba.0,02%. 5mL. lọ Japan           50,692
151 Sanlein 0,3%. 5mL lọ Japan         132,300
152 Sante Lutax 15 viên Japan             4,671
153 Sanlein Mini 0,1%. 0,4 mL tép Japan             4,273
154 Siro Snapcef 8mg ống VN             9,630
155 Sovepred 5mg ( viên sủi ) viên VN             4,394
156 Sporal 100mg viên Thailand           20,303
157 Spulit 100mg viên Romania           17,655
158 Sterimar chai Kxđ           74,899
159 Synervit viên VN                483
160 Systane.15mL lọ USA           79,927
161 Systane Ultra drop 5mL lọ USA           64,306
162 Systane Ultra UD
(H/24 tép x 0.5mL)
tép France             6,197
163 Syseye .0,3%.10mL 0,3% lọ VN           26,749
164 Tadaritin 5mg viên Spain             6,527
165 Taflotan 0,0015%.2,5mL lọ Japan         257,037
166 Taflotan S solution
0,0015%.0,3mL (H/30 tép)
tép Japan           12,733
167 Tam thất nang mềm hộp VN         132,300
168 Tanakan viên France             4,158
169 Taparen 10mg viên Portugal             4,180
170 Taurine Solopharm 4%.1mL tép Russia           10,272
171 Tears natural II. 15mL lọ Belgium           40,658
172 Tetracaine 0,5% .5mL. lọ VN           16,066
173 Timolol maleat 0,5%.5mL lọ Belgium           45,153
174 Tobradex .5mL. lọ Belgium           48,256
175 Tobrex 0,3%. 5mL lọ Belgium           42,799
176 Tobrex Ointment. 3,5g tube Belgium           52,964
177 Tobradex Ointment. 3,5g tube Belgium           53,392
178 Tobiwel (120mg+ 2000UI
+30mg+6mg+25mg)
viên VN             1,980
179 Topbrain viên VN             3,300
180 Travatan 0,004%. 2,5mL lọ USA         264,915
181 Vastarel MR 35mg viên France             2,975
182 Veinofytol 50mg viên Belgium             9,094
183 Vigamox 0,5%.5mL lọ USA           96,299
184 Vigadexa. 5 mL lọ Brasil         110,775
185 Vismed 0,18%.0,3mL tép Germany           10,912
186 Agirenyl ( Vitamin A) 5.000IU viên VN                264
187 My Vita C 1000mg (viên sủi) viên VN                862
188 Vitamin B1-B6-B12
(125mg+125mg+125mcg)
viên VN                621