195

Bệnh viện Mắt – Hội thảo “Ứng dụng Telemedicine trong quản lý điều trị khô mắt và Glaucoma giai đoạn Covid”

Thân gửi anh/chị Bác sĩ đường link tham dự Hội thảo “Ứng dụng Telemedicine trong quản lý điều trị khô mắt và Glaucoma giai đoạn Covid”
Thời gian: 14h30 ngày 15/10/2021

https://eyecast.vn/?fbclid=IwAR34FWxnkKOghm41z9Kr3U6EMURXQaI0OOmVcX5Pe4ObyeuzuXVIKOnfexo