265

BỆNH VIỆN MẮT TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2020

Trong các ngày 01-02/10/2020, với mục tiêu trang bị bổ sung kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, viên chức trong bệnh viện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Phòng Hành chính quản trị cùng Công đoàn bệnh viện đã phối hợp tổ chức Tập huấn vệ sinh an toàn lao động năm 2020 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, viên chức, người lao động tại bệnh viện.

Nội dung tập huấn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Thông tư số 27/TT-BLĐ-TBXH ngày 18 tháng 10 năm 1013 vè Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; được trang bị những kiến thức căn bản về nguyên tắc đảm bảo ATLĐ; việc xác định, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động; những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLĐ; phương pháp xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại bệnh viện; nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;  các quy định về khai báo, điều tra, báo cáo, thống kê về tình hình tai nạn lao động tại bệnh viện, về giải quyết chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

Các giảng viên đã đưa ra nhiều phương thức truyền đạt như thảo luận, tìm hiểu các ví dụ thực tế thông qua hình ảnh, đoạn phim, ví dụ tình huống thực tế… từ đó các học viên được nâng cao kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế.

 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế tại đơn vị được tốt hơn. Qua đây góp phần nâng cao hiệu quả công tác ATVS-LĐ, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, giảm thiểu thấp nhất các tai nạn lao động xảy ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của bệnh viện.