THÔNG BÁO V/v thực hiện hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá...

Thực hiện Hướng dẫn số 6223/HD-SYT ngày 04/7/2024 của Sở Y tế V/v tổ chức hủy tài liệu...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện thông tư số 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội...

Thực hiện Công văn số 5861/SYT-VP ngày 25/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai thực hiện Thông...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Thông báo kết luận số 531/TB-VP ...

Thực hiện Công văn số 5560/SYT-VP ngày 19/6/2024 của Sở Y tế về phổ biến nội dung Thông...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính...

Thực hiện Công văn số 4015/SYT-VP ngày 09/5/2024 của Sở Y tế về V/v triển khai thực hiện...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng...

Thực hiện Công văn số 5416/SYT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế về việc...

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 6622/VP-KSTT ngày 17 tháng 6 năm 2024...

Thực hiện Công văn số 5942/SYT-VP ngày 26/6/2024 của Sở Y tế V/v chuyển đổi, sử dụng tài...

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 6622/VP-KSTT ngày 17 tháng 6 năm 2024...

Thực hiện Công văn số 5942/SYT-VP ngày 26/6/2024 của Sở Y tế V/v chuyển đổi, sử dụng tài...

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, Phòng Hành chính Quản trị phổ biến đến...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 5/6/2024...

Thực hiện Công văn số 5365/SYT-VP ngày 12/06/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến nội dung...

THÔNG BÁO V/v triển khai thi hành Luật Căn cước của Ngành Y tế...

Thực hiện Kế hoạch số 5088/SYT-VP ngày 6/6/2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước của...

V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân...

Thực hiện Công văn số 4988/SYT-VP ngày 04/6/2024 của Sở Y tế V/v phổ biến nội dung Quyết...

THÔNG BÁO V/v triển khai Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm...

Thực hiện Công văn số 5188/SYT-VP ngày 07/6/2024 của Sở Y tế V/v triển khai Quyết định số...