276

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ADR TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Huong dan bao cao ADR
  • Khi cần, cán bộ y tế liên hệ với Dược sĩ lâm sàng Khoa Dược để lấy mẫu: Mau bao cao ADR – BV (vie), Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  • Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của BYT về Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.
  • Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của BYT về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.
  • Quyết định 1088/QĐ-BYT ngày 04/04/2013 của BYT về Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám, chữa bệnh
  • Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/06/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế về Ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ y tế (2015). Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược, Hà Nội.