297

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Bệnh viện Mắt.

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XIII của Đảng tại Bệnh viện Mắt.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1775/KH-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bệnh viện Mắt xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo của ngành Y tế, tập trung lãnh đạo và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tại Bệnh viện hoàn thành các công trình, mô hình, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

 1. Yêu cầu:

Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm của công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện.

Công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích, phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn của Bệnh viện góp phần phát huy phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế.

 1. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA:
 2. Hệ thống quản lý người cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi- rút Corona (Covid – 19) tại Bệnh viện Mắt với 03 phân hệ: Quản lý người tại khu cách ly, quản lý người điều phối và quản lý vật tư tiêu hao.
 3. Hệ thống phản ứng nhanh tiếp cận và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Mắt.
 4. Hệ thống quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Mắt.
 • THỜI GIAN THI ĐUA:

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của ngành, Bệnh viện tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

Bệnh viện tổ chức đăng ký nội dung thi đua đến các khoa, phòng trực thuộc tại Bệnh viện theo 03 mốc thời gian cùng với 03 chủ đề phát động được thực hiện theo Kế hoạch của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành tổng kết, sơ kết các nội dung thi đua này lồng ghép vào các đợt sơ kết thi đua theo tính đặc thù và định kỳ của Bệnh viện. Các đợt sơ kết được thực hiện với các nội dung và chủ đề cụ thể như sau:

 • Sơ kết đợt 1: phát động từ ngày 07 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 với chủ đề lần thứ nhất: “Hệ thống quản lý người cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi- rút Corona (Covid- 19) tại Bệnh viện Mắt với 03 phân hệ: Quản lý người tại khu cách ly, quản lý người điều phối và quản lý vật tư tiêu hao” cùng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm:
 • Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
 • Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Thời gian thực hiện:
 • Đối với nội dung chủ đề lần thứ nhất: Các khoa, phòng đăng ký nội dung với các mô hình, sáng kiến gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 24/4/2020.
 • Bệnh viện sẽ tiến hành tổ chức sơ kết vào tháng 5/2020 và báo cáo Sở Y tế.
 • Sơ kết đợt 2: gồm 02 mốc thời gian:
 1. Phát động từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 với chủ đề lần thứ hai: “Hệ thống phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Mắt”.
 2. Phát động từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020 với chủ đề lần thứ ba: “Hệ thống quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” cùng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm:
 • Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại hội thi đua cấp cơ sở.
 • Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám
 • Kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
 • Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
 • Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Thời gian thực hiện:
 • Đối với nội dung chủ đề lần thứ hai: Các khoa, phòng đăng ký nội dung với các mô hình, sáng kiến gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 24/7/2020.
 • Đối với nội dung chủ đề lần thứ ba: Các khoa, phòng đăng ký nội dung với các mô hình, sáng kiến gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 21/8/2020.
 • Bệnh viện tiến hành tổ chức sơ kết 02 chủ đề này vào tháng 9/2020 và báo cáo Sở Y tế.
 1. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
 2. Danh hiệu thi đua:
 • Đối với các Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt: Các mô hình, sáng kiến đăng ký theo các chủ đề trên được xem là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua và xem xét thành tích đối với Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong đợt sơ kết thi đua định kỳ và cả năm tại Bệnh viện.
 • Đối với tập thể Bệnh viện Mắt: Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho tập thể Bệnh viện tham gia các Khối thi đua tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua theo các chủ đề được phát động.
 1. Hình thức khen thưởng:

Tằng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua tại Bệnh viện.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Quản lý chất lượng, phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai, thực hiện nội dung chủ đề thi đua lần thứ nhất: “Hệ thống quản lý người cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi- rút Corona (Covid-19) tại Bệnh viện Mắt.
 3. Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Hành chính quản trị, phòng Quản lý chất lượng, phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện nội dung chủ đề thi đua lần thứ hai: “Hệ thống phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Mắt”.
 4. Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện triển khai thực hiện nội dung chủ đề thi đua lần thứ ba: “Hệ thống quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ttại Bệnh viện Mắt”.
 5. Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp đăng ký thi đua của các khoa, phòng, tham mưu Ban lãnh đạo báo cáo gửi Sở Y tế theo dõi, tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Bệnh viện Mắt, đề nghị Ban lãnh đạo các khoa, phòng tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch này và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.