191

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2020 tại Bệnh viện Mắt.

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua yêu nước

của ngành Y tế thành phố năm 2020 tại Bệnh viện Mắt.

 

Căn cứ Kế hoạch số 530/KH-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2020, Bệnh viện Mắt xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2020 của Bệnh viện Mắt như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2019 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, công tác trọng tâm của ngành y tế năm 2020 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 05 năm (2016-2020) được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

 1. Yêu cầu:

Nội dung kế hoạch phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm của công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Tiếp tục góp phần xây dựng Bệnh viện trở thành đơn vị văn minh, hiện đại được người dân tin yêu và tin tưởng.

 1. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:
 • Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ VIII.
 • Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó tập trung phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và do Ủy ban nhân dân thành phố phát động với khẩu hiệu hành động: “ Đoàn kết – Sáng tạo, Hành động – Hiệu quả”. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gồm 21 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp của năm 2020
 • Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề thành phố phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ về cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.
 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân, các tổ chức bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.
 • Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII ( Đại hội điểm khu vực phía Nam) tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 • Tiếp tục triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Y tế. Phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt của ngành để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi và hiệu quả tích cực về các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Tích cực học tập giáo dục truyền thống đạo đức ngành y, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận nền y học trình độ quốc tế, đấu tranh đẩy lùi những hành vi tiêu cực trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của Bệnh viện nhằm đem lại niềm tin yêu về người cán bộ y tế.
 • Đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng trong cộng đồng.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu y học tiên tiến vào công tác khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động đường dây nóng, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, thực hiện phân tuyến kỹ thuật theo hướng mở rộng dịch vụ, kỹ thuật y tế, đặc biệt là ở tuyến dưới tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng.
 • Tăng cường nâng cao năng lực y tế cơ sở, đặc biệt nâng cao năng lực chuyên môn các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đầu tư nâng cấp Bệnh viện tuyến quận, huyện nhằm từng bước hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.
 • Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của thành phố và Bộ Y tế về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế thành phố, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo để áp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
 • Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách về y tế.
 • Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua, đảm bảo các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua tại Bệnh viện.
 • Tích cực thực hiện phong trào phòng chống tác hại thuốc lá trong môi trường Bệnh viện, xây dựng Bệnh viện văn minh, Bệnh viện “không thuốc lá”. Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp” đảm bảo an toàn tốt môi trường y tế với 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá trong cơ quan, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm theo Kế hoạch hoạt động của ngành Y tế thành phố năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SYT ngày 09/01/2020 của Sở Y tế thành phố.
 • Các khoa, phòng tiếp tục thực hiện tiết kiệm biên chế, sắp xếp công việc hợp lý, tiết kiệm vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm góp phần cùng Bệnh viện thực hiện tốt tự chủ toàn phần theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, thực hiện việc thu chi tài chính theo các văn bản pháp luật quy định hiện hành của Nhà nước. Đảm bảo tốt công tác khám bệnh, nâng cao kết quả điều trị cho người bệnh, thực hiện chế độ miễn giảm viện phí cho các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách và người nghèo.
 • Thực hiện giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa, phòng; lấy hoạt động nghiên cứu khoa học làm một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.
 • Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn tại Bệnh viện không làm ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện cũng như tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế làm động lực cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế tại Bệnh viện an tâm trong công tác khám và chữa bệnh cho người dân.
 • Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Bệnh viện Mắt ra sức thi đua thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa thông qua các chương trình hành động cụ thể. Thực hiện tốt công tác phân loại và xử lý rác thải theo đúng quy định.
 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của ngành, Bệnh viện tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

Với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu và lĩnh vực còn hạn chế, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, Bệnh viện Mắt tiếp tục tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo nhằm kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu và nhân tố mới để học tập, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong Bệnh viện Mắt nói riêng và trong toàn ngành Y tế thành phố

Nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bệnh viện, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển về chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn nên định kỳ tại Bệnh viện tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng theo 03 đợt với các nội dung, chủ đề như sau:

 • Đợt 1: Từ ngày 27/02/2019 – 30/4;01/5;19/5/2020
 • Phát động thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 • Chào mừng 65 năm ngày truyền thống của Ngành: Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020).
 • Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
 • Tổ chức sơ kết vào tháng 5/2020 và báo cáo Sở Y tế.
 • Đợt 2: Từ ngày 19/5/2020 – 02/9/2020
 • Phát động thi đua kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
 • Kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2020).
 • Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020)
 • Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)
 • Tổ chức sơ kết vào tháng 9/2020 và báo cáo Sở Y tế.
 • Đợt 3: Từ ngày 02/9/2020 – 27/02/2021
 • Phát động thi đua từ 02/9/2020 đến 27/02/2021
 • Nổ lực hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020
 • Tổ chức sơ kết vào tháng 02/2021 và báo cáo Sở Y tế.

Tổng kết thi đua và báo cáo kết quả về Sở Y tế tháng 11/2020

Hội đồng thi đua Bệnh viện Mắt đề nghị các khoa, phòng và các tổ Công đoàn triển khai học tập và thảo luận trong toàn thể cán bộ, nhân viên để quán triệt các nội dung thi đua và tạo quyết tâm cao trong việc thực hiện phong trào thi đua, đặc biệt nâng cao hơn nữa việc thực hiện y đức, quy tắc ứng xử và nội dung Kế hoạch: “Đổi mới phong cách thái độ, phục vụ của cán bộ y tế Bệnh viện Mắt hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2020 tại Bệnh viện Mắt, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch này./.