220

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” với nội dung: ““Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 5318/KH-SYT ngày 27/9/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”, Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Học tập suốt đời – Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động tại bệnh viện về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.

Tăng cường cơ hội cho đội ngũ cán bộ và nhân viên Bệnh viện Mắt tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn ngành y tế và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm của công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở để góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”, “Đô thị thông minh”.

 1. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:
 2. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến từng viên chức, người lao động Bệnh viện. Hoạt động tuyên truyền phải tác động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện, để mọi người hiểu rõ và thực hiện việc học tập suốt đời, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng xã hội học.

Thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích, phát văn bản, khẩu hiệu truyền thông về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2019.

 1. Các hoạt động cụ thể:
  • Hoạt động tại đơn vị:

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2019, Bệnh viện thực hiện treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” theo kế hoạch của cấp trên.

Tổ chức sinh hoạt chính trị và phát động thi đua đến từng viên chức và người lao động tại Bệnh viện tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập và phổ biến nội dung Quyết định số 6179/QĐ-UBND  ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đào tạo liên tục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu học tập của nhân viên Bệnh viện.

 • Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Bệnh viện:

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại Bệnh viện xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”. Chú trọng tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức học tập theo tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chủ Minh; giới thiệu những mô hình học tập và những cá nhân học tập tiêu biểu cho đoàn viên, thanh niên tại Bệnh viện nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, góp phần động viên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phòng Tổ chức Cán bộ

Tổ chức triển khai, phổ biến nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” đến công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện.

Phối hợp các khoa, phòng chức năng tham mưu Ban Giám đốc tổ chức các khóa đào tạo liên tục để tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh, giảm chi phí điều trị bệnh, nâng cao sự hài lòng người bệnh. Nâng cao nhận thức của bác sĩ trong việc áp dụng và tuân thủ phác đồ điều trị, giúp tuyến cơ sở chủ động phối hợp với các tuyến trong cấp cứu, xử trí, điều trị người bệnh và chuyển tuyến.

Cử viên chức, người lao động tại Bệnh viện tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ, Sở Y tế tổ chức: Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” lồng ghép vào các đợt sơ kết thi đua tại Bệnh viện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế đúng thời hạn.

 1. Phòng Hành chính quản trị tiến hành treo khẩu hiệu với nội dung: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân” để tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời trong toàn Bệnh viện.
 2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện thực hiện công tác tuyên truyền kết hợp với tổ chức các hoạt động đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
 3. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện có trách nhiệm triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa, phòng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Bệnh viện phát động.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Võ Thị Chinh Nga 

(Đã ký)