107

Kế hoạch về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 6809/KH-SYT ngày 28/9/2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức và người lao động tại  Bệnh viện Mắt về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU:

 • Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 nhằm giúp lãnh đạo và đội ngũ viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt nâng cao vai trò trong các hoạt động của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.
 • Huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng đối với lực lượng viên chức và người lao động tại Bệnh viện, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các khoa, phòng trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của viên chức và người lao động trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.
 • II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:
 1. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến từng viên chức, người lao động Bệnh viện. Hoạt động tuyên truyền phải tác động đến toàn thể viên chức và người lao động tại Bệnh viện, để mọi người hiểu rõ và thực hiện việc học tập suốt đời, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện treo băng rôn, phát văn bản, khẩu hiệu truyền thông về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

 1. Các hoạt động cụ thể:
  • Hoạt động tại đơn vị:

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022, Bệnh viện thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” theo kế hoạch của cấp trên.

Tổ chức sinh hoạt chính trị và phát động thi đua đến từng viên chức và người lao động tại Bệnh viện tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức các lớp tập huấn, bình bệnh án..nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xử trí các vấn đề về chuyên môn y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức, người lao động Bệnh viện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đào tạo liên tục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu học tập của nhân viên Bệnh viện.

 • Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Bệnh viện:

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại Bệnh viện xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”. Chú trọng tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức học tập theo tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chủ Minh; giới thiệu những mô hình học tập và những cá nhân học tập tiêu biểu cho đoàn viên, thanh niên tại Bệnh viện nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, góp phần động viên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Phòng Tổ chức cán bộ:

Tổ chức triển khai, phổ biến nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” đến viên chức và người lao động tại Bệnh viện.

Phối hợp các khoa, phòng chức năng tham mưu Ban Giám đốc tổ chức các buổi bình bệnh án, sinh hoạt chuyên môn, các khóa đào tạo liên tục để tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh.

Cử viên chức, người lao động tại Bệnh viện tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ, Sở Y tế tổ chức: Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” lồng ghép vào các đợt sơ kết thi đua tại Bệnh viện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế đúng thời hạn.

 1. Phòng Hành chính quản trị tiến hành treo khẩu hiệu với nội dung: “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới” để tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời trong toàn Bệnh viện.
 2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện thực hiện công tác tuyên truyền kết hợp với tổ chức các hoạt động đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
 3. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện có trách nhiệm triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa, phòng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Bệnh viện phát động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” của Bệnh viện Mắt, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch này./.