32

KHUYẾN CÁO TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Căn cứ công văn số 3838/SYT-NVY ngày 04/05/2024 của Sở Y tế về việc ban hành cập nhật khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý tại các bệnh viện. Thay thế cho công văn số 5658/SYT-NVY ngày 20/06/2017.

Nay Khoa Dược thông báo đến các khoa, phòng.

Khuyen cao tang cuong trien khai QLSD KS benh vien