229

Quyết định về việc phân công phụ trách công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại Bệnh viện Mắt

Căn cứ Quy chế Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành ngày 19/9/1997;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 23/02/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6598/QĐ-SYT ngày 11/12/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Bệnh viện Mắt (hạng I) trực thuộc Sở Y tế;

Bệnh viện Mắt ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVM ngày 10 tháng 8 năm 2022 về việc phân công phụ trách công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại Bệnh viện Mắt.

Trân trọng./.

749-QÐ-10.08.22