79

TẬP HUẤN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các quy định mới liên quan đến chính sách, quyền lợi và chế độ của viên chức và người lao động. Vừa qua, bệnh viên Mắt đã tổ chức buổi tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện.

Tại buổi tập huấn,  Chuyên gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên công tác tại Trung tâm Tư vấn Pháp luật- Liên đoàn Lao động Thành phố đã truyền đạt, trao đổi những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân tích những điểm mới của Luật so với các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ trước đây. Đồng thời, cung cấp những thông tin, dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình hiện nay.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023, gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ.