387

Thông báo: Bệnh viện Mắt mời các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực tham gia báo giá Gói thầu In ấn phẩm chuyên môn năm 2021

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu Cung cấp in ấn phẩm chuyên môn năm 2021 với danh mục hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật như file đính kèm.

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực xin mời gửi báo giá về Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt trước 17 giờ 00 ngày 03/3/2021.

Trân trọng./.

Số 49-BVM-HCQT