288

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CHUYỂN CDNN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-BVM ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc xét chuyển CDNN của Bệnh viện Mắt năm 2020;

Bệnh viện Mắt thông báo công tác xét chuyển CDNN từ y sỹ  hạng IV sang điều dưỡng hạng IV năm 2020 như sau:

  1. Danh sách viên chức đủ điều kiện tham dự xét chuyển CDNN năm 2020 (đính kèm danh sách)
  2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 7 giờ 30 ngày 23/9/2020
  3. Địa điểm: Phòng họp giao ban lầu 5, Bệnh viện Mắt

DS VC du dieu kien tham gia xet chuyen CDNN