299

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SƠ YẾU LÝ LỊCH NĂM 2020

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh, bổ sung Sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ
của viên chức, người lao động năm 2020

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt

Nhằm thực hiện công tác quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ viên chức, người lao động tại Bệnh viện Mắt theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bội Nội vụ quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức và Quy chế Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-BVM-TCCB ngày 11/9/2018 của Bệnh viện Mắt;

Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt thông báo đến các khoa, phòng và toàn thể viên chức, người lao động thực hiện kê khai bổ sung Sơ yếu lý lịch năm 2020 và nộp bổ sung văn bằng, chứng chỉ để lưu trữ hồ sơ viên chức, người lao động, bao gồm:

1./ Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo mẫu HS03-VC/BNV. Trừ trường hợp tuyển dụng mới năm 2020 thực hiện kê khai theo mẫu HS01-VC/BNV theo thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 do Bộ Nội vụ ban hành.

2./ Các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (nếu có thay đổi mới):

– Bằng cấp chuyên môn: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp;

– Chứng chỉ tin học;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước; Bằng trung cấp lý luận chính trị; Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu; Các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ khác;

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, phòng phổ biến hướng dẫn toàn thể nhân viên của khoa, phòng biết và nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn thêm.

  • Lưu ý:

+ File mẫu HS01-VC/BNV và HS03-VC/BNV được đăng trên website của Bệnh viện Mắt.

+ Nếu thông tin cá nhân không có gì thay đổi vẫn phải điền nộp phiếu bổ sung lý lịch, mục nào không có thay đổi thì ghi “Không”.

+ Nếu mục kê khai quá dài, biểu mẫu không đủ chỗ để điền, đề nghị khai thêm trong tờ giấy A4 và đính kèm cùng với tờ khai;

+ Các khoa, phòng tổng hợp và nộp Phiếu bổ sung lý lịch, Sơ yếu lý lịch (bản viết tay hoặc đánh máy) cùng các văn bằng, chứng chỉ theo khoa, phòng về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Trọng Thắng, CN. Thể Phụng) chậm nhất ngày 08/01/2021./.

HS01-VC-BNV

HS03-VC-BNV