2034

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả xét tuyển qua 2 vòng và danh sách dự kiến người trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2019 đến các thí sinh như sau:

  1. Kết quả xét tuyển viên chức: Theo danh sách đính kèm
  2. Danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2019: Theo danh sách đính kèm
  3. Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển như sau:

Điểm phỏng vấn là trung bình cộng của 02 giám khảo tham gia phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không có điểm liệt (dưới 25 điểm) một trong hai nội dung phỏng vấn;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Kết quả xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  1. Thời hạn niên yết kết quả: 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại bảng thông báo Bệnh viện Mắt và Website Bệnh viện: www.benhvienmat.com người dự tuyển có nguyện vọng phúc khảo kết quả tuyển dụng nộp đơn phúc khảo để được giải quyết và không giải quyết đối với các đơn nhận sau thời gian quy định nêu trên.

Lưu ý: theo quy định không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2).

Địa chỉ tiếp nhận đơn: Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Mắt, địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

1. TBao so 45-TB-BVM
2. Bang tong hop ket qua XTVC nam 2019
3. Bang TH du kien nguoi trung tuyen vien chuc nam 2019