1065

THÔNG BÁO KHẨN: THI/XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Kính gửi: Các Khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-BVM ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Bệnh viện Mắt về việc ban hành Quy chế nâng ngạch lương và thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Bệnh viện Mắt;

Căn cứ Công văn số 1730/SNV-CCVC ngày 08/5/2020 của Sở Nội vụ về việc lập danh sách và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Nhằm phục vụ cho công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II đối với viên chức tại Bệnh viện Mắt. Ban Giám đốc Bệnh viện thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên như sau:

  1. Đề nghị Lãnh đạo các khoa, phòng thông báo đến toàn thể viên chức được biết và lập danh sách tổng hợp viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 5 Quy chế thi thăng hạng của Bệnh viện Mắt theo mẫu đính kèm. Nộp danh sách và hồ sơ đăng ký thi/xét thăng hạng của về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Trọng Thắng)   chậm nhất 15 giờ ngày 18/5/2020.
  2. Thành phần hồ sơ cá nhân thực hiện theo quy định tại Mục 2.b Công văn số 1730/SNV-CCVC ngày 08/5/2020 của Sở Nội vụ. Cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. (Đính kèm Công văn số 1730/SNV-CCVC và mẫu Đơn xin thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp)
  3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện như sau:
  • Đối với Bác sĩ thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nhiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
  • Đối với Điều dưỡng, Kỹ thuật Y thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nhiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
  • Đối với Dược sĩ thực hiện theo Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
  • Đối với viên chức làm công tác hành chính thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

Ban Giám đốc Bệnh viện thông báo đến Lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể viên chức được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này./.

TBao ve nop ho so thi hang CDNN

Don xin thang hang CDNN

Biểu mẫu 1, 2, 3 (1)

QC thi thang hang CDNN
1730snvccvcsigned (1)
 

TTLT_10-2015_BYT-BN- Bac si, Y si

TTLT-26-Chuyen nganh Dieu duong, Ho sinh, KTV

TTTLT-27-CHỨC-Chuyen nganh Duoc

11.2014.TT.BNV- chuyen vien, can su hanh chinh

05_2017_TT-BNV_344043- sua doi 11.2014