210

THÔNG BÁO: V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính Phủ

THÔNG BÁO
V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính Phủ

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; hình sự; kế toán; kiểm toán; thống kê và 24 đề mục;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề: đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề: Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục;

Thực hiện công văn số 3306/STP-KTrVB ngày 14/7/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ;

Thực hiện công văn số 4441/SYT-VP ngày 05/8/2020 của Sở Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ,

 Bệnh viện Mắt đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật, truy cập khai thác, tích hợp Bộ pháp điển trên cổng thông tin điện tử: phapdien.moj.gov.vn và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên của khoa, phòng biết để thuận tiện tra cứu, tìm kiếm và sử dụng thông tin.

Trân trọng./.

Thông báo 426-TB-BVM