336

Thông báo về việc cung cấp báo giá ứng dụng phần mềm năm 2021

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Cung cấp ứng dụng phần mềm năm 2021”, các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực xin mời gửi bảng báo giá về Bệnh viện Mắt trước 17 giờ 00 ngày 07/5/2021 tại Phòng Hành chính quản trị- Bệnh viện Mắt.212-BVM-HCQT