306

Ứng dụng CNTT triển khai họp trực tuyến nội bộ tại bệnh viện Mắt

Bệnh viện Mắt thực hiện theo chỉ thị Ủy ban nhân dân thành phố, khuyến cáo của Thủ Tướng Chính Phủ trong phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Để đảm bảo các hoạt động hội họp, trao đổi nội bộ giữa Ban Giám đốc và các Khoa/ Phòng được duy trì liên tục, hiệu quả. Phòng Công nghệ thông tin đã triển khai, xây dựng giải pháp “Giao ban trực tuyến”.

Giải pháp triển khai đạt thành công và mang lại rất nhiều hiệu quả, sau đây là các hình ảnh tổ chức cuộc họp Online: