1526

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Y tế Hồ Chí Minh khai báo y tế và Check in điểm đến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Y tế Hồ Chí Minh khai báo y tế và Check in điểm đến

1.HDSD_PHAN_MEM_Y_TE_HCM_CHECKIN

DANH SÁCH QRCODE SỬ DỤNG CHECK IN TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHOA PHÒNG NHƯ SAU:

CÁC KHOA PHÒNG VUI LÒNG TẢI VỀ VÀ IN DÁN TẠI KHOA PHÒNG VÀ ĐỊA ĐIỂM LIÊN QUAN KHOA PHÒNG CỦA MÌNH

KHOA CẤP CỨU
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
KHOA DINH DƯỠNG

KHOA DỊCH KÍNH VÕNG MẠC

NỘI TRÚ

KHOA DỊCH KÍNH VÕNG MẠC

NGOẠI TRÚ

KHOA GIÁC MẠC

NỘI TRÚ

KHOA GIÁC MẠC

NGOẠI TRÚ

KHOA GLAUCOMA

NỘI TRÚ

KHOA GLAUCOMA

NGOẠI TRÚ

KHOA KHÚC XẠ

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA NHI

NỘI TRÚ

KHOA NHI

NGOẠI TRÚ

KHOA THTM NỘI TRÚ

KHOA THTM 

NGOẠI TRÚ

KHOA TỔNG HỢP

KHOA TỔNG HỢP

KHU PHÒNG MỔ LẦU 4

PHÒNG VTTBYT

KHOA XÉT NGHIỆM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KHOA KHÁM MẮT

KHU KHÁM 1

KHOA KHÁM MẮT

KHU KHÁM 2

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

TỔ THỢ

KHOA PHẨU THUẬT – GÂY MÊ HỒI SỨC

KHOA DƯỢC

KHO LẺ

KHOA DƯỢC

KHO CHẴN

PHÒNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG