243

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRONG LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

“NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRONG LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 2227/KH-SYT ngày 17/4/2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chủ đề: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trong lĩnh vực y tế năm 2020, Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU:
 2. Mục đích, yêu cầu:
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Bệnh viện về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt trong việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại Bệnh viện Mắt kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp; thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật để thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra.
 • Xây dựng con người Bệnh viện Mắt phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 1. Mục tiêu:
 • Tạo sự lan tỏa và phát huy hiệu quả tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong Lĩnh vực Y tế và thực hiện chủ đề năm 2020 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Bệnh viện Mắt.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế đến các Bệnh viện viện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo các Bệnh viện có kế hoạch và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện theo đúng lộ trình tại Thông tư này.
 • Đảm bảo cung cấp tất cả các thông tin hành chính của cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để người dân lựa chọn nơi khám chữa bệnh
 • Đảm bảo Danh mục kỹ thuật của Bệnh viện được số hóa, giá dịch vụ khám chữa bệnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ngành y tế thành phố.
 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ trong Lĩnh vực Y tế theo đúng quy định; Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và xây dựng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng theo yêu cầu phát triển bền vững.

Bệnh viện Mắt tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

 1. Đẩy mạnh việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để tiến đến triển khai việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.
 2. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị với các hoạt động như:
 • Tiếp tục tạo lập cơ sở dữ liệu về nguồn lực y tế chính xác, tin cậy phục vụ công tác báo cáo, quản lý, hoạch định chính sách, lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển khả thi và phù hợp với thực tế, đóng góp vào nguồn dữ liệu chung của thành phố nói chung và của Bệnh viện Mắt nói riêng.
 1. Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử:
 • Tiếp tục tổ chức triển khai Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.
 • Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho viên chức và người lao động tại Bệnh viện Mắt trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả của nền công vụ.
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Các phòng ban chức năng trực thuộc Bệnh viện Mắt tiến hành triển khai, tổ chức cung cấp thông tin, theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện theo kế hoạch
 • Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin để thực hiện nội dung của kế hoạch theo đúng lộ trình đã quy định.
 • Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp mô hình, giải pháp thực hiện chủ đề năm để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức cung cấp thông tin, theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện theo kế hoạch.

+ Cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự của SNV, SYT

+ Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng Bộ quy tắc ứng xử chung của Bệnh viện

 • Phòng Công nghệ thông tin làm đầu mối đồng thời phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp và các phòng chức năng liên quan triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.
 • Phòng Công tác xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Phối hợp với đoàn kiểm tra Bệnh viện kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử trong Bệnh viện.
 • Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện Mắt tiến hành thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và phối hợp thực hiện theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trong Lĩnh vực Y tế tại Bệnh viện Mắt năm 2020, đề nghị các Khoa, Phòng khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này./.